Política de privacitat admin-laiccona 3 d'abril de 2023

Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de:
Denominació Social: LABORATORI D’ANÀLISI I CONTROL DE LA CONTAMINACIO AMBIENTAL SL
Nom comercial: LAICCONA S.L
Domicili: Passatge Sant Jeroni, 17, 25005 Lleida
CIF: B25214164
Telèfon: 973 230 273
e-mail: ofitecnica@laiccona.com
Nom de domini: www.laiccona.com  

LAICCONA S.L., com a responsable d’aquesta Pàgina web i amb la conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, LAICCONA S.L l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació, amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per a realitzar amb les dades són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de LAICCONA S.L pel present avís legal, remetre i comentar el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signatari/ signataria garanteix la certesa de les seves dades proporcionades, i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi.

El proveïdor, mitjançant l’asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari autoritza el consentiment inequívoc a LAICCONA S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades, en pro de les finalitats comentades anteriorment.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa l’impediment de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Proveïdor.

En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Proveïdor està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i obertament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al qual és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se Passatge Sant Jeroni, 17, 25005 Lleida, enviant un correu electrònic a  ofitecnica@laiccona.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà equivalent en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la legalitat del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I TRASPÀS DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Proveïdor ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LAICCONA S.L no enviarà les seves dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas que es cedeixin a algun tercer es realitzaria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal traspàs. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització autoritzada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, robatori i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Proveïdor, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de LAICCONA S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de LAICCONA S.L., incloent-hi les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a LAICCONA S.L., eximint al Proveïdor de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

LAICCONA S.Les reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

LAICCONA S.Lno assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Proveïdor.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

ENVIAMENT CV

En el cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra pàgina web, l’informem que les dades aportades seran tractades per a fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut, en el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com a la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins anteriorment mencionats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG DE LAICCONA S.L.

En el cas que l’usuari se subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractades per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte les d’obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En el cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per a regular la participació en el fòrum mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privacitat exposats en la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès comú per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

LAICCONA S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

LAICCONA S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

D’acord amb la LSSICE, LAICCONA S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no enviarà correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre LAICCONA S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

CLÀUSULA APARTAT DE CONTACTE DE LA WEB

La comunicació enviada quedarà incorporada en un fitxer del qual és responsable LAICCONA S.L. Aquesta comunicació es ‘utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999 (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades no se comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentres no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si cal, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals Passatge Sant Jeroni, 17, 25005 Lleida o mitjançant un email a ofitecnica@laiccona.com

Skip to content